Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Perila Tallide põhihoone, hobuste vaba-pidamise talli ja infrastruktuuri renovee-rimise investeeringuprojekti etteval-mistamine. Projektdokumentatsiooni koostamine

Projekti number
430010372793  
Kirjeldus

Projekti eesmärgid:

Ehitusinvesteeringu ettevalmistamiseks projektdokumentatsiooni koostamisega on loodud tingimused renoveerimistööde alustamiseks ja eeltingimused Perila Tallide arendustegevuseks, mille eesmärkide täitmisega saavutatakse järgmine seisund:

- laste- ja noorsoo huvitegevuse ja spordiharrastuse võimalused piirkonnas on mitmekesistunud ratsaspordiharrastuse ja võitlusspordiga tegelemiseks paremate võimaluste loomise kaudu;
- Eesti tõugu hobuste aretustegevuseks ja vabapidamiseks on loodud tingimused;
- veterinaariateenuste kättesaadavuse tagamise eeltingimsed nii Raasiku vallas kui ka terves regioonis on olemas;
- erinevate tegevuste ja kohaliku elanikkonna kaasamisega on külaelu ja majandustegevuse võimalused elavnenud

Perila Tallide projektdokumentatsiooni koostamine on üks osa projektist arendada välja rahvusvahelistele nõuetele vastav ja ajaga kaasaskäiv kompleks, mis tooks inimesi lähemale loodusele, arendaks sportlikku mõtteviisi, võistluste ja teiste ürituste korraldamisega tooks regiooni rohkem turiste ning seeläbi looks juurde töövõimalusi ja elavdaks piirkonnas üldist majandustegevust. 

 
Märksõnad
 
Tegevused

Perila tallide renoveerimiseks vajalike planeeringute koostamine:
peahoone (tall, maneeži, kontoriruumid, riietus- ja pesemisruumid, varustuse ja söödahoidla, veterinaariakliinik, olmeruumid), hobuste vabapidamise talli renoveerimisprojekti koostamine, vajaliku infrastruktuuri projekteerimine.
Töö koosneb järgnevatest tegevustest:

1)  Perila tallide peahoone renoveerimise projekt, sh

  • talli, maneeži jt siseruumide rekonstrueerimine;
  • ​talli seni kasutamata osa rekonstrueerimine ja kohaldamine võimalusega tulevikus rajada loomakliinik, operatsiooniboks ja pukk, ruum mis võimaldaks kasutada röntgenaparatuuri, kontori- ja laoruum, hobustele eraldi boksid.
  • talli ja maneeži katuse ning fassaadi rekonstrueerimine;
  • talliga ühenduses olevate olmeruumide katuse ja fassaadi rekonstrueerimine.

2)  Hobuste vabapidamise talli renoveerimise projekt 

  • vana maakivist hoone rekonstrueerimine ja ehitamine hobuste vabapidamise talliks

  • ehitise kasutuselevõtuks vajaliku infrastruktuuri projekteerimine (juurdepääsu tee ja trasside projekteerimine põllul asuva maakivist hoone juurde, kus antud hetkel puudub elekter, vesi) 

 
Tulemused

On loodud tingimused renoveerimistööde alustamiseks.

Renoveerimistööde ehitusprojekti valmimisega kiirendatakse Perila Tallide eesmärkide elluviimist. Ratsa- ja huvispordi arenemiseks loodavate tingimustega paranevad ja mitmekesistuvad oluliselt piirkonnas võimalused noorte sportimiseks ja huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks, suurenevad koostöövõimalused kohalike ettevõtjate jt teenuste pakkujatega (toitlustus jt teenused võistluste korraldamisel), suureneb hüppeliselt Perila ja ümbruskonna külastajate arv, luuakse juurde aastaringseid töökohti. 

 
Kasu saanud ala
Raasiku vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
17.03.2011  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.3013  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 16617.00  
Määratud toetus
€ 9970.00