Hüppa otse lehekülje sisu juurde

Anija mõisa söögikultuuri õppe- ja teeninduskeskuse küttesüsteemi väljaehitus ja köögitehnika soetamine

Projekti number
430014376854  
Kirjeldus

Projekti elluviimisega saavutatakse aastaringne katkematu võimalus pakkuda parema kvaliteediga koolitusi, ühistegevuse ja kultuurinautimise võimalusi inimeste tegevuseks sobival ruumide sisetemperatuuril.
Anija mõisa peamaja avalikus kasutuses oleva köögi ja söögisaali ruumi küttesüsteem tagab tegevusteks mõnusa ja stabiilse mikrokliima.
• Suurendatakse ettevõtjate elujõulisust ning mitmekesistatakse tegevuspiirkonna konkurentsivõimet, mis omakorda aitab kaasa töökohtade loomisele ja säilitamisele.
• Elukvaliteedi ja atraktiivsuse tõus läbi kogukonna aktiivsuse suurendamise ja mitmekesiste tegevus-võimaluste loomise.
• Mõisas pakutakse ja arendatakse paikkonnaga seotud koolitus-, kultuuri- ning tavanditraditsioone (pärandkultuuri), uusi oskusi ja kogemusi aastaringselt ning heades tingimustes.
• Projekt parandab kohalikku elukeskkonda - Anija on läbi mitmekesiste, laia kõlapinda leidvate ettevõtmiste teadvustunud väärtusliku sündmus- ja elukeskkonnana nii vallaelanikele kui laiemalt.
• Paranenud on atraktiivne ühistegemise võimalus nii kogukonnale kui laiemalt. 120m2 avalikus kasutuses oleva ruumi (köök ja söögisaal) kasutuskvaliteet on tõusnud.
• Projekt on suurendanud piirkonna igas vanuses elanike ühistegemis- ning meelelahutusvõimalusi. Noored ja vanad leiavad koostegemise kogemusest ühiseid väärtusi. Inimeste teadmised paikkonnast, selle traditsioonidest, väärtustest ja ajaloost on kasvanud ja arenevad.
• Tänu säästvale tehnoloogiale on kasvanud loodussäästlikkus.
• Tänu normaalsele temperatuurile siseruumides väheneb haigestumine külmetushaigustesse.

 
Märksõnad
 
Tegevused

Tegevus 1 – Küttesüsteemi ehitustööd
1. Sanitaar-tehnilised tööd 
1.1 Küttesüsteemi torustike ja kollektorite paigaldamine 
1.2 Radiaatorite paigaldamine
1.3 Ioonkatla montaaž
1.4 Soojavee boileri montaaž 
1.5 Soojavee tarbevee torustike ühendamine

2. Elektritööd
2.1 Elektrikaabel PJ kilmbist 
2.2 Ioonkatla ühendamine elektrisüsteemiga
2.3 Soojavee boileri ühendamine elektrisüsteemiga
2.4 Automaatikatööd

3. Muud tööd 
3.1 Ehituskonstruktsioonide avamine ja taastamine 
3.2 Küttesüsteemi reguleerimine 
3.3 Kontrollmõõdistused, teostusdokumentatsioon 

Selgitus: Tegevustesse 1-3 on sisse arvestatud järgmised seadmed:
Veesoojendus boiler (Regent vertikaalne; 150l, 1800W;
Ioonkatel Stafor 12 kW; 20A/400v;
Tsirkulatsioonipump UPS 25-60 130 (Grundfoss);
Malmradiaator Kalor 3.

Tegevus 2 – köögiseadmete soetamine
1) Pliidi (konventsiooni ahjuga) soetamine 
2) Valamu soetamine 
3) Segisti soetamine 


 

 
Tulemused

Projekti käigus ehitati välja Anija mõisa peahoone köögi küttesüsteem, soetati kaks valamut koos töölauaga, köögisegisti ja konventsiooniahjuga pliit. Projekt on tõstnud tegevuspiirkonna ettevõtjate elujõulisust ning mitmekesistab ettevõtlust. Rakendatakse kohalikku tööjõudu, mis aitab kaasa piirkonna töökohtade säilitamisele ja ka paremate töökohtade loomisele ning elanike kindlustunde saavutamisele.

Projekti elluviimine tõstab tulevikus uute teenuste, koolitus- ja koostegemisvõimaluste pakkumisega tegevuspiirkonna elukvaliteeti ja atraktiivsust, loob kogukonna ca 6000-le liikmele uusi aktiivseid tervislikke tegevusvõimalusi, on loonud heakorrastatud, elukeskkonda parandava objekti, mis omab laiemat kasutusväärtust üle vabariigi. Läbiviidavad koolitused väärtustavad tervislikku ja traditsioonidele põhinevat haridust ja kultuuri. Võimaldavad pakkuda atraktiivseid teenuseid kohapealsele kogukonnale ja teematuristidele lähiriikidest.

Samuti vastab projekt meetme oodatavate tulemuste ja mõjudele – paremad võimalused sisukaks vaba aja veetmiseks soodustavad noorte jäämist kodukohta. Läbi huvitegevuse suureneb ühistegevuses osalenute arv. Piirkonna tuntus tõuseb ja külastuse arv kasvab. Suureneb kultuuri- ja koolitusteenuste tarbijate hulk. Inimeste rahulolu elukeskkonnaga kasvab ja elanike väljaränne väheneb. Koostöö piirkonna ettevõtjate vahel paraneb. Väheneb teenuste sesoonsus, teenuste kvaliteet paraneb.

 
Kasu saanud ala
Anija vald  
PRIA toetusotsuse kuupäev
28.03.2014  
Kuludokumentide esitamise tähtaeg
31.12.2014  
Organisatsioon
Abikõlblik maksumus
€ 7655.00  
Määratud toetus
€ 4593.00